Szenebilder aus "Killing Them Softly"

In Killing Them Softly gibt Brad Pitt Jackie Cogan, einen eiskalten Profikiller.

Szenebilder aus "Killing Them Softly"

Szenebilder aus "Killing Them Softly"

Szenebilder aus "Killing Them Softly"

Szenebilder aus "Killing Them Softly"

In "Killing Them Softly" gibt Brad Pitt Jackie Cogan, einen eiskalten Profikiller.
Foto: dapd, Melinda Sue Gordon
ANZEIGE