| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Dä "Dame ohne Unterleib" de Bättdäcke fottjetrocken

Hückeswagen. Heukeshowwen (rt) Emm Musejum owwen emm Schlott kamme lenker Hank enn jroot Fotto kicken, opp dämm die Böwwerschden vamm Schöttenverein so ömm achti'enhungert-drei'ensewwenzech enn Reih unn Jlied näwwer ehren ahlen Fahnen stohen. Janz rächts schmett seck dä Schreinermeester Julljus Kloeber watt arrech enn de Boscht. Hä wohr Plazzmeester unn moch nu ock seihen, datt de Kassells, Scheff-Schockel, de Bude vamm Kermeskauken-Bäcker Pott, dä Stank vamm Wellem Flocke mett dänn Spellsaaken unn die twee Kwadratmeter förr dänn "Billejen Jacob" rechtech henger de Ruhmeshall verdeelt wu'eten. Dann wohren do jo ock noch die "Schaubuden" mett dä "Dame ohne Unterleib" unn de "Hamburjer Abnormitäten-Schau".

Dä Schreinermeester Julljus hadde sinne Wärkstatt am Kämpchen jähnöwwer vamm Leiendäcker Boddenberch. Hä hadde, wie die angeren Heukeshowwer Schreiner ock, enn Sarchlarer. Wänn dann nu die janzen Klandiesen vann dänn Schauställern unn dänn Warritees wärren dänn düüren Priesen enn dänn Hottäls nech ungerkomen, brachde dä Julljus die mett heem nomm Kämpchen. Dann mochen die Blaren mols utt ehren Bädden utträcken, unn die Mamma, datt Läuerken, madde dänn säss Jongens ett Bätt enn dänn Särjen.

Dä Heini, datt wohr mien Öhm unn datt wohr dä Jöngsde, dä dorv emm Bätt bliewen. Hä kannde dänn Ungerscheed töscher Ke'erls unn Fraulüh noch nech. Opp alle Fäll wohr hä mo'ens wackerech jewuuren, unn näwwer ämm hadde enn Frauminsch jelärren. Dä Heini wohr enn de Köcke jeloopen unn hadde jeraupen: "Mamma, Mamma, do lett enn främd Frauminsch näwwenahn emm Bätt." Do hadde de Mamma jesacht: "Die hätt jestern owend spä, Du lochs alt emm Bätt, de Pappa mettjebracht. Datt ess datt ,Tauma', die Dame ohne Unterleib."

Dä Heini, sowatt fiff Johr aalt, wohr retuur ennet Schloopzemmer jerannt, hadde dä "Dame ohne Unterleib" de Bättdäcke fottjetrocken unn tweemol hennjekecken. Dann retuur enn de Köcke, no de Mamma. "Mamma, eck hävv jenau hennjekecken, datt ess jo janech wohr."

Obbem Kämpchen bi Kloebersch sall völl passiert si'en, wämme datt all jlööwen sall, watt dä Öhm Heini vertaalt hätt. Die Ahlen mochen die Jongens jo uttreen haalen künnen. Deshalw hadden die all enn Spetznamen. Ehner hedde "Schlöttel", weil hä dänn enns verloren hadde, dä angere wohr de "Sedansbuxe", weil hä opp "Sedan" enn neuje Buxe jekrärren hadde. Dä klein Julljus wohr dä "Ülles". Mien Öhm kunnte nech rechtech "Oh Dunnerkiel" särren. Hä hadde mols "Tonki" jesacht - unn hä blevve dä "Tonki".

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Dä "Dame ohne Unterleib" de Bättdäcke fottjetrocken


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.