| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Dä iersche wohr Kreichsware, dä twedde Nokreichsprodukt

Hückeswagen. Heukeshowwen Onsen Ahlen bruckte kinner te vertällen, watt datt mett dämm Bejrepp "töscher dänn Johren" opp seck hätt. Domett ess die Titt vann dänn dritti'en Daaren vann Ierschden Chreßdach bess "Dreikönneje" am sässden Jannewar jemeint. Datt wohr dänn Heukeshowwern arrech watt lang. Utt dämm Jrunk nämmen se nu datt kotte Stöck vann Chreßowend bess Neujohr. Datt batt jo ock. Von Franz Mostert

Nu meinve jo, de Meesden hie wören bess opp de Knocken Chresden. Äwwer, watt ahle Brücke ahnjeht, do ess Völl utt dä Heidentitt hangen jeblewwen. Ett söllte bloß kinner opp die Idee kummen, "töscher dänn Johren" de Wäsche opp de Lien te hangen. Ett kann si'en, datte mett dänn Nobern Krach kress. Emm Dhünnschen sullte me emm Herd döchtech Wermeu- unn Wacholder-Strücker verbrännen, dommett datt die schäbbejen Jeröcke vamm ahlen Johr nech mett enn datt neuje Johr renn trecken. Nu ess datt jo enn Heukeshowwen nech so. Bess opp de Schnabelsmöll, wo ve jo ock dänn Wippfürth'schen Dress mett klören mötten, röckdet hie datt janze Johr öwwer jodd.

Vann "töscher dänn Johren" hävve nu jenoch jekallt. Sövve enns sewwenzech Johr retuur dänken. Do jöddet watt te vertällen, watt mett "töscher dänn Daaren" te dauen hätt. Am 8. Mai Viewenverzech wohr dä Kreich am Äng. Do läwwde hie enn uttjebombde Fammellech utt dä Aachener Kante.

De Mamma wohr emm nerrenden Monnat unn unn kom am 7. Mai ennet "Steft". Veier Minnutten vörr nachts emm Twölf kom dä ierschde Zwilling - dä klein Udo. Säss Minnutten no Twölf kom dä Twedde - dä Järd.

Wämme nu jenoch Lojik hätt, dann wohr jo dä Udo noch Kreichsware unn dä Järd enn Nokreichs-produkt. Die Mamma hadde die twee "Einei'ijen" derek ungersche'en künnen. Dä noch emm Kreich jeborene Udo hadde schmächtereje, dä Järd äwwer decke Backen. Wänn datt kinn jodd Teechen wohr!

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Dä iersche wohr Kreichsware, dä twedde Nokreichsprodukt


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.