| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Dä Ötte jeng dämm Dokter obben Wäcker

Hückeswagen. hückeswagen (rt) Mett dänn allermeesden Heukeshowwern do kamme watt ahnfangen. Se send ho tefri'en, dattze hie wonnen, unn nech sewwen Killometer enn dä angeren Rechtong, wo de Wüpper noch mett "i" jeschrewwen wüürd. Ock nech jenau so wiet dämm Bärje ropp, wo se förr Katte "Miss" särren.

Hie wüürt ock nech jefrocht watt utt deck jewuuren ess unn sonnen Kwatsch. Hie fröcht me :"Wie jehdet Di?" "Ett jeht!" "No, dann jehdet jo!" Äwwer ett jött ock enn Heukeshowwen Lüh, die ehnem arrech opp dänn Närw johen künnen. Ehner vann dä Zo'ete vann Furzknoten wohr dä Ötte hengen vann de Kafucke. Me kunnte ämm nex terächte maaken. Dann kom noch dobie, watt sinn Dokter förr änn henger dä vörrjehaalenen Hank sache: "Emm Jottes Wellen, do kütt hä wi'er, dä Hüppochonder!" (Wänn Ätt we'en, watt eck mein).

Nu wohr hä ock ahnjedroschen jekummen unn hadde jesacht: "Härr Dokter, eck hävv so schräckleche Pien enn dänn Schuldern!" Dä Aazt hadde jesacht. "Dann dau enns Dinne Juppe utt!" Unn dann: "Datt jött mi kinn Wunder. Du brucks breddere Hälpen oder dau Di enn Schmachtreimen ömm!" Wäcke dropp wohr hä wi'er do. "Eck hävv morjens emmer Pien emm rächden Ooch!" Dä Dokter hadde nojekecken unn nex jefungen. "Hörr enns Ötte" hadde hä jesacht "Kann datt si'en, datt Du bimm Kaffedrenken verjezz, dänn Löppel utt dä Tasse te dauen?" Dä Ötte hadde alt Moläsden domett, enn vernönftech Frauminsch mett te kriejen. Hä hadde förr sinnen Nober jesacht: "Du künntes ahn jedem Fenger ti'en häwwen, wänn Du mett Dinnem Cabriolätt dörch Heukeshowwen fiehrs!" "Jo" hadde dä Nober beschett "do lett datt drahn! Maak dänn Führerschien, schaff Di enn Auto ahn, dann sallze enns kicken, wie Dinn Wert bi dänn Wechtern stiecht!" "Solang well eck äwwer nech wahren" meinde dä Ötte. Do sache dä Nober: "Eck well Di hölpen! Hie, hässe minne Autoschlöttel. Domett mosse schlänkern, wänne dämm Islank ropp unn raff jehs. Pass opp, dann bieten de Fraulüh ock ahn!" Dä Ötte hadde dann ock jeschlänkert, äwwer nech ehn Frauminsch wohr opp änn rennjefallen. "No häddet jeklappt?" frochde dä Nober. "Nä, nex! Se kecken meck mimm Hingerschen nech ahn!" "Datt jött mi kinn Wonder" lachde dä Nober "Du moss ock de Farradklammer utt de Buxe dauen!" Dänn janzen Frust leit dä Ötte ahn dänn Heukeshowwern utt. Wänn de Lüh frochden "Wie jehdet Di?" dann keck hä drahn vörrbie wie enn jestocken Kalw unn prummelde: "Als wänn dännen datt watt ahnjeng!"

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Dä Ötte jeng dämm Dokter obben Wäcker


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.