| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Dä Postilljon mett dä Schnacke

Hückeswagen. hückeswagen Wänn bi dänn Stadtführongen alt enns jefrocht wüürt, off utt Heukeshowwen woll ock Lüh jekummen wöhren, die öwwer dämm Tällerrank vann onsem Oort dröwwer bekannt jewuhren wöhren, dann mott me lang öwwerlärren. Jo, dä Achim van Seewitz, datt wöhr ehner vann dä Zo'ete jewässt. Hä ess jo bess ahn dänn meddelsden Ammazonas jekummen unn hätt dänn Ke'erls, dänn Wechtern unn dänn Blaren jezeicht, wie me hie enn Heukeshowwen ällejant de Schocken schmitten kann. Dann jowet jo noch dänn Heini Jong- Stilling, dä dänn jriesen Star träcken kunnte, ohne daddet ehnem weh dä. Äwwer, dä wohr nech lang hie. Enn halw Johr. Unn dann hadde hä de Schnutte voll jehatt. Von Franz Mostert

Datt Marija Zanders, datt Wecht vamm ahlen Johanny, datt wellve nätt enn Ehren haalen. Ätt hätt owwen emm Musejum enn joldenen Belderrahmen verdeint. Me kann hütt noch kicken, daddet mett ehrem Jäld vernönftech ömmjejangen ess.

Ätt brücken märr bloß nomm Ahlenbärch te johen unn kicken Enk dänn Dom ahn. Wöhr datt Marie utt Heukeshowwen nech jewässt, dann künnte me datt Dengen ennpacken. Äwwer dänn Walter, dänn eck mein, dänn kännen Ätt allbeneehn nech. Hä wohr Hälden-Tenor ahn de Kämmnitzer Oper. Wänn hä dänn "Postilljon vann Longschümo" sung, dann hadde me kinne Enntrettskaate mä krijen künnen. Bi dämm "Oh-oh-oh" do nom hä de Schnacke unn heiw domett dänn Takt. Hä hadde bloß ehnen Fähler. Hä moche vörr sinnen jrooten Opptretten enns ierter enn Fläsche Wien drenken. Nu hadde hä äwwer twee jedrunken. Nu wöhr eijentlech die Ställ jekummen "Oh-oh-oh-der Postillon von Longschümoo". Hä hadde äwwer jeschmättert: "Oh-oh-oh-minn Muff ess fott, minn Muff ess fott!" Äwwer de Sachsen verstungen kinn Heukeshowwer Platt.

Bimm "Liederabend" hadde dä Professer Martini am Flüjel jesätten unn hadde dänn Walter bejleitet. Dann kom datt Lied "Schön ist's, wenn zwei Sterne nah sich steh'n am Firmament". Do hadde dä Walter ahn sinne Mamma unn sinnen Pappa utt Heukeshowwen jedacht unn jesungen: "Doch am Schönsten anzuseh'n ist's, wänn minne Mamma unn minn Pappa knutschend henger onsem Hus emm Jaaren steh'n!" Kott dropp hadde dä Walter de Fläppen enn Kämmnitz jekrärren. Dä "bejnadete Könstler" kom retuur no Heukeshowwen unn trok bi sinner Mamma unn sinnem Pappa enn de Bonjardstrote enn. Hä hadde datt Sengen drahnjejäwwen. Ehne Uttnahme.

Opp Chreßdach, opp Ostern, opp Fronleichnam unn opp Pengßen kunnte me änn enn de kattolleschen Kerke hören, wänn hä dänn jrejoreaneschen Choral sung. Dann wohr de Kerke jerammelt voll jewässt. Die Schnacke vamm "Postilljon", die hätt hä dämm "Drittbu'er" vermacht.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Dä Postilljon mett dä Schnacke


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.