| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Dänn Schiller watt angersch enterpretiert

Hückeswagen. Heukeshowwen Wänn emm ahlen Heukeshowwen vann flienijen Fazzüünern datt Jekäll ess, darf opp kinnem Fall dä "Männe" verjätten weehren. Hä wohr, wie de meesden vann dä Zo'ete, enn kleinen Ke'erl. Hä sache mols: "Do künnent secher förr si'en: Wecker enn de Jeschechtsbäuker well, dä darf nech jrötter wie enn Meter sächzech si'en!" Unn dann tahlte hä opp: "Dä Sokrates, dä Naolijum, dä Norbätt Blühm unn wie se all hetten!" Hä verjot ock nech dänn ahlen Fretz mett ehnt-tweeennsässzech. Von Franz Mostert

"Datt bäsde Beispell si eck sälws!" Hä wohr wahrhaftejensjott ock donn bi de Eerd.Vörrem Jesällenhus wohr hä obbem Jlatties uttjerötscht. Mach ock si'en, datt hä no fiff Kloren de Öwwersecht verloren hadde. Wie hä so do loch, kom de Schwester Theojonia do vörrbie. "Watt maaken Sie dann do ungen?" Hä bekrärr seck unn sache: "Döseje Froch. Wolbern seuken!" Hä jeng ock mols meddem Plattenkaal annet Finster unn leit de Sunn rennschienen. "Watt matts Du dann do?", frochde änn dä Wi'et. Dä Männe: "Eck wullte enns kicken, off se obbem Ejen noch am Dangßen si'en!"

Emm "Justhoff" enn de Weierbeck soten de Rechtejen tesaamen. Enn de Rärrel mochme alt enn jodden Droht tamm Wi'et häwwen, ömm flott watt jäjen dänn ierschden Du'erscht te kriejen. Datt wohr watt förr dänn Männe jewässt. Dreimol hadde alt enn Wicküler-Pils unn enn Tellmanns Kloren bestahlt. Dä Wi'et hadde de Rauh wäch. Datt jeng dämm Männe opp dänn Närv unn hä zitierde utt dä "Jlocke" vamm Fritz Schiller: "Jeföhrlech esset, dänn Leu te wäcken, unn schräcklech ess vamm Tijer dä Zahn, doch datt Schräcklechsde vann dänn Schräcken esset, emm fuulen Wi'et enn dänn Hngerschen te läcken unn haalen ömm enn Kloren ahn!"

Vann dänn "Jroten" öwwer Ehnt-Achzech hadde hä ock sinne ejene Meinong: "Datt send mols de Befehlsämpfänger. Ätt brücken märr bloß enn de Jeschechtsbäuker te kicken." Unn dann kom ock mols noch datt, watt dä Dokter Bode alt emmer jesacht hadde: "Bi dännen ess watt mett dä Thymus-Drüse emm Arjen."

Ehnmol hadde dä Männe mett sinnem Brauer Wellem ahn dä Theke jestangen. Dä hadde jesacht: "Äntweder vie drenken noch ehnen, oder vie johen heem." Do hadde dä Männe reajiert: "Sövve dänn ,Äntweder' nämmen."

Ett ess schad, datt vann dämm orjinällen Jekäll vann dänn ahlen Fazzüünern kuum noch watt öwwerech ess. . .

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Dänn Schiller watt angersch enterpretiert


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.