| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Emm Bätt mett dämm Napolium

Hückeswagen. heukeshowwen Ett jödd jo nech mä alltevöll, die hie enn Heukes-howwen opp de Wält jekummen si'en. De Säuchlengsstazzijonen vamm Marienhospitall unn vamm "Steft" häwwen alt lang taujematt. Weckerehner hie enn Heukeshowwen jematt wüürt, dä wüürt enn dä Rärrel enn Weppfürth vann de Hewwamm annet Daareslecht jehollt. Mett angeren Wöördern: Dä Jebuurtsoort Heukeshowwen ess vann de Lankkaate jestrecken. Von Franz Mostert

Wärmelskerken köm noch enn Froch. Äwwer, wecker well alt enn sinner Jenealojie "Dällmannshausen" stohen häwwen. Oder Ro'er, wo se förr "Katte" "Miss" särren?

Ett kömmt mehr unn mehr enn Mood, datt de Lüh onnbedengt enn ehrem Stammbohm nokrosen wöllen. Ett künnte jo si'en, dattze vann urahlem Adel wöhren unn opp blo Blaut steiten. Datt jeht meest flott enn de Bensen. Wänn se opp datt ierschde schwatte Schop enn de Famellech stoten, jäwwen set mols opp.

Angersch wohr datt mett dämm Ärna vamm Schlappenbühl jewässt. Dä Oppa hadde bess tamm lätzden Jappen jesacht: "Eck si dovann öwwertüücht, datt vie hie obbem janz ahlen Adelssetz wonnen. Ett künnte soja si'en, datt soja die Jraafen owwen utt dämm Schlott noch mett onns te dauen hadden." Do hadde dä klein Ärnz, dä Völlmuhl, jesacht: "Dann hett vie eijentlech von Schlappenbeutel."

Dämm Ärna vamm Schlappenbühl leit datt äwwer kinne Rauh. Ätt wullte pattuu emm Stammbohm mörrelechst opp blo Blaut stoten. Domols bimm "Arier-Nachweis" wohren se äwwer märr bloß bess Achti'enhungertdrei retuurjekummen. Ätt fuhr no Brühl nomm Rheinischen Personenstandsarchiv. Do wullten semm widder hölpen. Ätt söllte seck äwwer angerthalw Stond räsden.

Näwwenahn enn Brühl ess datt Schlott Aujustusburch. "Kick deck datt enns ahn", dachde datt Ärna. Jraad wohr ock enn Führong jewässt. Dä Ke'erl vertaalde dänn Lühen, die mett Schloffen dörch de Säle rötschen mochen: "Hie enn dössem Bätt häwwen alt dä Erzbischoff vann Köln, de Könejin Luise, dä Napolium, ett Sybille Schmitz, dä Jöthe, dämm Marschall Ney sinne twedde Frau, dä Zar Nikkelos unn sinn Fisternüll allbeneehn jeschlopen." Do hadde datt Ärna vamm Schlappenbühl dotöscher jeraupen: "O Joddejoddejodd! Watt mott datt enn Jedränge jewässt si'en."

Äwwer emm Stammbohm kunnten semm nech widderhölpen. Dä Jeneologe hadde jesacht: "Die Heukeshowwer mötten seck domett affengen: Buuren bliewen Buuren mett ehner Reih Knöpe ahn de Juppe." Datt Ärna wohr schlee affjetrocken unn hadde seck no dämm ahnsträngenden Dach opp ehr Bätt jefreut - datt jehört emm janz alleen.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Emm Bätt mett dämm Napolium


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.