| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Enn Rellejijohn söllte me Bescheed we'en

Hückeswagen. Heukeshowwen Watt dänn Rellejijohnsungerrecht ahnjeht, hätt seck völl verängert. Freuher leiten ett seck de Passtüürsch nech nämmen, sälwer no dämm Rächten te kicken. Nech, datt erjendsonn Schoolmeester oder sonn Frollein datt Ahle mett dämm Neujen Tästament verwesselde oder datt de Blaren dänn Joliath als "Dietrich vann Bern" emm Hengerkopp beheilen. Von Franz Mostert

Wo dann enn dä Rärrel "Botter bi de Fesche" gedohen wehren moch, wohr, wänn dä Schoolrot kom. Wänn dann nu dä Lehrkörper öwwer sounsovöll Hötten unn Kanten rutt jekrärren hadde, wann dä böwwerschde "Inspezijent" kummen wullte, wu'ete datt Thema, watt drahn kummen söllte, dänn Blaren ennjepaukt.

Domols wohr datt noch dä Schoolrot vamm Rhein-Wupper-Kreis. Hä wullte seck bi dä Jeistlichkeit ennschmeeren unn hadde datt Thema "Dreifaltigkeit" ahnjeköndecht. Dä Rektor hadde alt jedacht: "Watt hätt dä domett te dauen? Dä söllte seck ömmet Räcknen unn Schriewen kömmern!"

Dä Schoolmeester hadde dämm Siffritt jesacht: "Wänn hä fröcht, wecker Deck erschaffen hätt, dann moss Du särren: Jott Vader." Förr datt Injritt hadde hä jesacht: "Wänn hä Deck fröcht, wecker Deck erlöst hätt, dann moss Du särren: Jott Sohn." Unn förr dänn Dättläff hadde hä jesacht: "Wänn hä Deck fröcht, wecker Deck jeheilicht hätt, dann moss Du särren: Jott, Heilijer Jeist." De Blaren wossden, watt opp se tau kom, dä Schoolmeester kunnte enn dä Nacht vörr dämm Beseuk vamm Schoolrot jodd schlopen.

Nu kom dä Böwwerschde vann allen Rhein-Wupper-Schoolmeestern pönktlech ahn unn krärr emm Lehrer-Zimmer enns ierter enn Kaffe unnen Pläzzchen unn jeng dann ennet dredde Schooljohr. "Morgen Kinder!" "Morjen Herr Schulrat!" "Setzen!" Unn dann: "Wir kommen heute zur Religion." "Du da", unn hö zeichde opp datt Injritt: "Wer hat Dich denn geheiligt?" Datt Injritt wu'ete knallro emm Jesecht unn stotterde: "Se mötten seck verdohen häwwen, Herr Scholrot, jeheilecht hätt hä dänn Dättläff, meck hätt hä märr bloß erlöst."

Dann hadde hä de Prüfong affjebrocken unn opp Platt, weil hä utt Wermelskerken kom, förr dänn Schoolmeester vamm dredden Schooljohr jesacht: "Eck well janech ierter froren, wecker hie wänn erschaffen hätt, nech datt die Blaren enn Tuck kummen."

Emm Lehrerzemmer hadde dä böwwerschde Schoolrot dann vertaalt: "Eck jlöww, datt eck bi dä nöchsden Inspäkzijon datt Thema, Rellejijohn' fallen lott; enn Ro'er häwwen se mi alt Abraham, Isaak unn Jacob dörjereen jeschmetten. Datt söllten doch de Passtüürsch alleen maaken!"

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Enn Rellejijohn söllte me Bescheed we'en


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.