| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Heukeshowwer Orrjinale stärwen baal utt

Hückeswagen. heukeshowwen "Ätt künnen mi Völl vertällen", heddet jo. Äwwer, datt deet doch kuum noch ehner. Die Ahlen, die datt noch töscher Dechtong unn Wohrheit kunnten, lerren baal all obbem Kämpchen. Watt wöhr äwwer onse Heukeshowwer Jeschechte, wänn töscher dänn schräcklech wechtejen Ke'erls unn Fraulühen nech enn paa römmjeloopen wöhren, die dörch ehre, sövve enns särren, affsongerleche Aat datt Saalt enn dä Soppe ahn onse nerrenhungertehnentwöntechjöhreje Historrje jedohen hödden? Von Franz Mostert

Eck kall hie vann dänn Orrjinalen, die - schad drömm - so jott wie uttjestorwen si'en. Off enn dä Titt vamm Svanhildchen oder vamm Anöldchen alt Heukeshowwer utt dä Rärrel jefallen send, weet eck nech. Datt sall mi ock ejaal si'en. Dä Lätzde vann dä Zonft vann dänn Heu-keshowwer "Hofnarren", dä werren sinner Orrjinallität jeachtet wuhren ess, wohr dä Ede.

Hä stung mols amm Wellemsplazz unn wohr am Ressenieren. Janz laut unn mett Krohenstemm. Jott häww änn selich! Wänn hä de Polletek unn de Kerken rästloss uttreen jenommen hadde, moch de Pollezei drahn jlöwen. Domett wohr hä janz enn dä Traddizzijon vann all dännen, die me so enn Erennerong hätt.

Beispell: Enn Heukeshowwen dä "Jäll Obernier", enn Köln de "Böckteröck Wau Wau", ock dä "Schnieder Wibbel" unn dä "Husch-Husch" enn Älberfeld. Me kann seck am Opptällen haalen.

Ömm opp dänn Ede retuur te kummen. Hä krosde obbem Wellemsplazz emm Papierkorw unn schrok enneehn. "Do lett enn Do'en drenn!", reip hä unn leip no de Pollezei enn de Beckstrote. Do sot dä Hauptwachtmeester. "Fretz, Fretz, kumm schi'er! Obbem Wellemsplazz emm Papierkorw lett enn Do'en!" "Du böss kannaten dull! Ede. Lott meck enn Rauh!". Hä drunk sinnen Kaffee unn bedde enn sinne Käsbotter.

Dä Ede leit ämm äwwer kinne Rauh. Dä Fretz dä seck de Juppe ahn, sadde sinne Kappe opp unn hung sinne Knarre ahn dänn Reihmen unn jeng mett. Wiese nu obbem Wellemsplazz wohren, kecke dä Fretz enn dänn Papierkorw, krärr enn Schräcken unn reip, dattzet all hörden: "Täzächlech! Unn dann ock noch ehner vann ons!"

Wie seck ruttstahlde, hadde enn Speijel enn dämm Papierkorw jelärren. Nu mottme jo, wie alt jesacht, emmer vörrsechtech si'en, off datt all ock stemmt, watt so vertaalt wüürt. Ett jödder jenoch enn Heukes-howwen, dännen kamme vertällen, watt me well: Die nämmen all datt förr baare Mönze.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Heukeshowwer Orrjinale stärwen baal utt


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.