| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Janz priwate Jacht-Trofä'e öwwerm "verlängerden Rüjjen"

Hückeswagen. Heukeshowwen Wämme alt enns främden Lühen zeijen sall, wie nätt Heukeshowwen ess, höllt ett hie unn do schwor, ahn Äcken unn Kanten vörrbietekummen, die so janech enn datt Klischee vamm "historischen Stadtkern" passen wöllen. Domett mein eck tamm Beispell die neumodeschen ängleschen Wöörder unn Bejreppe, mett dännen "hippe" Jeschäftslüh opp ehr Kröm hennwiesen dau'en. Vörr Kottem wohr enn Jesällschaft utt Männschäster hie, die sachen: "Me feult seck hie baal wi teheem." Von Franz Mostert

Watt seck äwwer emm "historischen Stadtkern" so rechtech nätt fazzüünlech ennjepasst hätt, ess dä Laden opp de Mattstrote, wo me seck förren paa Euro enn Hengerschen-Jeweih ennjrawieren lotten kann. Die Älleren, die datt nu läs'n, froren seck: "Watt ess datt dann?" Also, datt ess enn Tättuu. Weckerm dä "röhrende Hirsch" öwwer dänn Ehebädden nech uttreekt, dä kann mett dämm sinnem Jeweih öwwerm "verlängerdem Rüjjen" seck enn janz priwate Jacht-Trofä'e enn Indijo-Blo do owwen affhollen.

Retuur tau dänn Stadtführungen. Vörren paa Wäcken kom enn Drosch ahle Fraulüh utt Köln-Kalk. Nodämm se bimm Haut-Laden opp de rächden Sitt Mot jenommen hadden, blevven se lenker Hank stohen. Eck sache: "Wecker vann Enk nu noch kinn Tättuu hätt, dä kann seck flott ehn stecken lotten." "Emm Jottes heilejen Wellen", sache datt älsde vann dänn kölschen Wiewern. "Wie sall eck dann domett dämmnöchst ahn de Hemmelspoorte ahnkummen? Dä Petrus wüürte mi watt Angeresch särren." Do meinde Ehnt vann dänn Jauen: "Enn dämm Hööpchen Äsche, womett Du do owwen ahnkömms, fingt dä Petrus Dinn Tättuu soweso nech wi'er!"

Tättuus häwwen enn lange Jeschechde. Minn Nober wohr bi de Handelsmarine jewässt. Hä hadde seck emm Hafen vann Piräus enn See-Wiew'chen, "owwen ohne" unn ungen meddem Herengs-Stätt, tättewieren lotten. Hä kunnte janz manierlech Quätschbühl spellen. Emm Summer sot hä mols obbem Dürpel unn spellde "La Paloma" unn "Die Seemannsbraut ist das Meer". Dobie rötschde ämm mols datt Ungerhämd watt raff, unn de Blaren kunnten de "Meerjungfrau" kicken.

Nu komet, wie ett kummen moche: Dä freu'ere "Leichtmatrose" wu'ete äller, unn datt See-Wiew kom ock enn de Johre. Watt freuher strack-utt wohr, datt hung nu - särr ve enns - watt schlabberejer runger. Quätschbühl kunnte hä noch spellen. Äwwer datt verwäschene See-Wiew emm dredden Plöck hadde förr die neuschierejen Blaren ahn Attrakzijon arrech nojelotten.

Wämme "Stadtführer" si'en well, dann söllte me dann flott hie unn do datt Thema wesseln künnen. Tamm Beispell: "Sovöll eck weet, hätt datt Emmchen Luhn, sowiet me ätt jekannt hätt, kinn Tättuu jehatt!" Bi angeren Heukeshowwern mott me mett dänn Behauptongen watt vörrsechtejer si'en.

Quelle: RP
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Janz priwate Jacht-Trofä'e öwwerm "verlängerden Rüjjen"


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.