| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Kurraschierde Heukeshowwer Fraulüh

Hückeswagen. heukeshowwen Ätt künnen särren, watt Ätt wöllen: Enn Frauminsch ess unn blivvt janz watt angersch wie enn Ke'erl. Datt ess jo ock klor. Enn dä Jännesis vamm ahlen Moses stehdet jo alt, datt dä Adam dä ierschde Verseuk wohr, sövve enns särren, dä Prottotyp. Äwwer, hä hadde jo enn Ribbe tee völl. Dono kom datt Eev. Datt wohr dann die Volländong. Do kamme enns kicken, watt me utt sonne Ribbe maaken kann. Von Franz Mostert

Vann "starken Fraulüh" häddet enn Heukeshowwen emmer satt unn jenuch jejäwwen. Datt ierschde Wecht, watt enn dänn Heukeshowwer Jeschechtsbäukern steht, mott alt enn Musder vann Frauminsch jewässt si'en, sönns wöhret nech Äbtissin öwwer enn Drosch vann Wechtern enn Essen jewuuren.

Stark unn kurraschierd wohr ock minne Omma, die meddem Wäscheknüppel dänn Schoolmeester enneehn jehauen hätt, dä minne Tante so arrech verdroschen hadde, bloß weilse se nech woßde, wie dämm Kaiser Wellem sinn Peerd hedde. Minne Omma hätt sewwen Blaren jroot jetrocken unn noch so völl Milk öwwerech, dattze noch veier nobbersch Blaren domett fauern kunnte.

Se jeng ock mett minnem jöngsden Öhm nomm Sportplazz. Hä wohr Meddelstörmer. Minne Omma wohr mols so enn Retteraasch, dattze emmer, wänn hä obbet angere Toor schodde, mett dä Schauhspetze enn de Eerd tro. Do wohr dann emmer, wo se stung, enn deip Lock enn de Eerd jewässt. Nu hadden se äwwer jähn Tura Süd verspellt. Dä Öhm kom heem unn dä de Muhl unger dänn Waterkran. Do hadde sie jeschangt: "Drenk Milk. Du Schlappsack!"

Enn anger rechtech Frauminsch, wodrahn seck mannech Wiew enn Stöck vann affschni'en künnte, wohr datt Selma jewässt. Ätt wohr hengen ahn Hartkopsbewwer Husshällersche jewässt. Nu weet eck nech, owwet enn paa vann dänn Franzosen vamm Marschall Michel Ney jewässt wohren, die owwen obbem Krazzkopp ehr Larer hadden, oder owwet enn Räst vann dänn "Knüppel-Russen" wohren, die ömm achti'enhungertachdenverzech hie römmleipen unn plönderden. Opp alle Fäll wohren die Klandiesen ahn de Hartkopsbewwer ennjebrocken unn hadden ahnjefangen, Wuurscht unn Späck te klauen. Do wohr datt Selma mett de Brotpann jekummen unn hadde die Spetzbauwen dermoten verkammesölt, datt die Späck unn Wuurscht häwwen fallen lotten unn affjehauen si'en.

Ett hätt noch völl "starke Fraulüh" jejäwwen. Opp de Heukeshowwer Mattstrote hävve hütt noch enn paa vann dä Zo'ete.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Kurraschierde Heukeshowwer Fraulüh


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.