| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Ongerrecht förr veier Klassen opp ehnmol

Hückeswagen. Heukeshowwen De Lüh send kanaaten dull. Sonnen Zirkos ömm de Schoolen, wie hütt, häddet noch nie jejäwwen. Mie kömmt de Jalle ho! Wänn freuher enn Heukeshowwer Wechtchen oder Jong acht Johr enn de Volksschool jewässt wohr unn mannierlech oppjepasst hadde, kumme mett dännen rechtech watt ahnfangen. Mehr särr eck nech. . . Datt jellt ock förr de Lankschoolen, wo mannechmol ehn Schoolmeester veier, hie unn do soja noch mehr Schooljohre enn ehner Klasse ongerrechten moch. Von Franz Mostert

Nu wohr dä Walter jestorwen. Datt Irma erennerdeseck ahn änn: "Eck wohr emm dredden Schooljohr unn sot enn dä dredden Bank. Fiewenverzech Blaren hadden nech all Plazz. Do meinde onse Schoolmeester: Irma, nämm dänn Walter opp dänn Schoot." Dä Hans vann de Bewwer sache: "Datt Janze hadde dänn Vörrdeehl, datt die Kleinen emmer mettkrärren, watt die Jrooten liehren mochen. Unn die Jrooten, watt die Köttels biejebracht krärren."

Walter sinn Pappa wohr Bu'er obbem Rasselsteen jewässt. Dä Jong moch mo'ens freuh emm Fiff rutt unn enn Kaa Heu förr de Käuh meien. Dono schudde hä emm halwer Säss de Schlämpe förr de Färken ennen Troch. Enn Jlass Milk unn enn Botter opp de Hank, unn dann enn de School.

Dä Walter wohr emmer meuh jewässt. Dä Schoolmeester woss datt unn leit änn mols enn Rauh. Nu hadden seck äwwer drei Kadätten utt dämm sässden Schooljohr utt Brombeer-Ble'ern mett Zeitongspapier drömmrömm Zarätten jefriemelt unn henger dämm Jongenshüs'chen obbem Schoolhoff ahnjestocken. Nech bloß dä Walter, ock enn paa angere wohren nomm Schoolmeester jeloopen unn hadden jeraupen: "Härr Lehrer, hengerm Hüs'chen send se am rauchen." Dä Schoolmeester hadde jedacht: "Die Kadätten pack eck am Schlawittchen!"

Enn dä nöchsden Stond mochen die i-Dötze utt dä Fibel läs'n. Datt twedde Schooljohr hadde Rillijon, datt dredde Koppräcknen, datt veierde Sengen. Äwwer dä Walter wohr am schlopen. Da stahlte seck dä Schoolmeester am Pult enn Possetuur unn kom opp die Rookerei henger dämm Jongenshüs'chen te kallen. Hä woßde, datt dä Walter die Drei mett dänn Brommbeer-Zaretten kannde unn schangde: "Walter, was waren das für Drei?" Dä Immiehl sot näwwer ämm, madde änn wackerech unn flüsderde ämm watt ennet Ohr. Dä Walter schrok enneehn unn reip: "Abraham, Isaak unn Jakob!" Emm nöchsden Tüüchness stung: "Rillijon juut!"

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Ongerrecht förr veier Klassen opp ehnmol


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.