| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Strickspön töscher dänn Klawier-Tasden

Hückeswagen. Heukeshowwen Nu kann eck nech onnbedengt särren, datt eck jehen de Sunn ennet Water schienen seih. Äwwer enn onse Titt, wo ett schlankwäch all mehr wie pärfäkt johen mott, freuh eck meck, wänn enns ock watt donäwwer jeht. Nämmve enns datt Beispell Schlottkonzärt owwen emm Musejum. Wänn do enns ehner enn Ton scheev blöst oder strickt, oder enns ehner ratsch enn de verkierten Tasden häut, küddet mänschlech röwwer. Von Franz Mostert

De Ahnspröcke vann hütt johen mi mannechmol arrech opp de Närwen. Wie wohr datt doch so nätt, wie dä ahl Rämmy ahn Hämmern, ungen emm Saal vam "Rielenkamp", opp de Hochtitt vamm Juss unn Ötte Tommes spellen moch. Fridachs vörrher hadde dä Klawierspeller Bännad Fahlenbock affjesacht. Hä höddet so schräcklech emm Hopp. Nu stung dä Rämmy mett sinner Jeije alleen do. Enn janz Heukeshowwen jowet kinnen, dä änn opp dämm Klawier bejleiten kunnte. Jodden Rot wohr dü'er jewässt.

De lätzde Rättong wohr dä Klannättist Hujo Römmeler vamm Möllenbärch jewässt. Datt wohr woll noch enn Ke'el, wo Verstank renn jehoorde. Dä ahl Rämmy woßde, datt dä Hujo Mossek emm Blaut hadde, äwwer noch nie enn Ton obbem Klawier jespellt hadde. "Du moss mo'en Owend mett mi opp de Hochtitt vann Tommes Klawier spellen." "Du böss kanaaten dull!", hadde dä Hujo jesacht unn änn vörr dänn Kopp jezeicht. "Wie sall datt dann johen?" "Wa aff", hadde dä ahl Rämmy jesacht. "Si Du twee Stonden vörrher ahn Hämmern emm Saal, eck sall Di woll zeijen, wie datt jeht."

Dann hadde dä Rämmy mett Strickspön all die Tasden fastjeklämmt, wo dä Hujo unger kinnen Ömmstängen dropp hauen dorw. Mett dänn angeren, die me äwwer noch raffdröcken kunnte, kunnte me nex verkiehrt maaken.

Datt Äxperrimänt hadde jeklappt. Dä Rämmy mett de Vijjelin unn dä Hujo obbem Klawier hadden bess spä enn de Nacht renn Walzer, Rheinländer unn Polkas jespellt. De Bruttlüh, unn nech märr bloß die Twee, wohren enn de Poos töscher dämm "Donauwellen-Walzer" unn "Emm Jrunewald ess Holzaukzijon" nomm Hujo jekummen, hadden enn dubbelstöckejen Wacholder mettjebracht unn jesacht: "Vie woßden janech, datt Du so jodd Klawier spellen kunntes." "Eck weet janech, watt Ätt wöllen, enn rechtejen Heukeshowwer Mossekant mott alles künnen", hadde dä Hujo jemeint.

Ömm opp de Schlottkonzärte retuurtekummen. Wie vörr Johren die twee Jeijer datt "Trippel-Konzärt" vamm Bach jespellt hadden, wohr sonne Völlmuhl utt Remsched jekummen unn hadde förr se jesacht: "Datt häww eck ock alt enns nätter jehoort." Do hadden die Twee, se wohren vann Barmen jewässt, jesacht: "Äwwer nech vann ons!"

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Strickspön töscher dänn Klawier-Tasden


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.