| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Platt
Vamm jrisselijen Singen enn onsen Kerken

Hückeswagen. hückeswagen Dodrenn wohren seck die Örjels-Speller enn dänn Heukeshowwer Kerken ehnech: "Datt Be'en ess Saake vann dänn Pastüürsch, vörr datt Singen si vie unn sönns jakinner tauständech!" Doförr soten se jo ock opp dä Örjelsbank unn krärren ock enn paa Maak doförr. Von Franz Mostert

Ett mach so ömm Achtienhungertverzech römm jewässt si'en, do moch noch ehner doförr sorjen, datt utt dänn Heukeshowwer Örjeln öwwerhaups Mossek rutt kom. Datt wohr nech dä Orjanest sälws, nä, datt wohr dä Ke'erl, dä dänn Bloseballech mett sinnen Schocken malträdierde, domett Loft ahn de Örjelspippen kom. Hä wu'ete vüürnämm dä "Kalkant" jenannt. Enn de Schlottkerke, wo dä Herzoch vann Bärch de Kattolecken renn verfrachdet hadde, wohr dä Schoolmeester Franz Becker dä "Örjelsdreiher", wie me enn Heukeshowwen nech so janz vüürnämm sache.

Hä moch schräcklech völl üben, domett de Jemeinde ock märkde, watt hä do spellde. Dä dänn Bloseballech tredde, datt wohr dä Kaal Sällbach vamm Steenbärch. Dä wohr Leiendäcker. Emmer, wänn dä Becker nu üben wull, dann moch hä vamm Daak raff unn doförr sorjen, datt dä Örjelsspeller jenoch Loft krärr. Ehnmol wohr hä datt leed jewässt unn hadde förr dänn Pastuur Beerschter jesacht: "Du kanns Di enn angeren seuken, dä dämm Becker jähn dänn Ballech trett. Dä übt seck doott unn ett kütt wännech dobie rutt!"

Nu kunnte me dänn Sällbach jo verstohen. Dä Schoolmeester Becker hadde enn dä Rärrel ett Nommedachs kinne School unn hadde Titt tamm Üben. Dä Leiendecker Sällbach moch oft jenoch vamm Daak enn de Kerke loopen unn förr Loft sorjen. Datt wohr dämm Becker doch ejaal jewässt, wännet dämm Sällbach ennet oppene Daak renn rähnde. Förret Üben nohm nu dä Becker de Jongens utt dämm böwwerschden Schooljohr. Dännen hadde hä versprocken, datt seck datt possitiv opp datt Tüüchnes uttwerken dä.

Bi dämm Passtuur Beerschter hadden seck enn paar Fraulüh beschwert: "No dämm Becker sinn Jeklimper opp dä Örjel kamme nech sengen!" Datt wohr dämm Becker tau Ohren jekummen unn hä hadde förr dänn Passtuur jesacht: "Datt mötten jraad die Scheermätzer unn Schladerdiere vann ahlen Wiewern särren, die maaken doch bloß de Muhl tamm Kladdern unn nech tamm Sengen oppen! Enn janz Heukeshowwen jöddet nech alltevöll, bi dännen enn jraaden Toon rutt kömmt!" Also, datt hätt seck doch arrech jeängert. Kinne sewwenzech Johr dono jowet enn Heukeshowwen alleen acht Ke'erls-Chöre. Unn vie wöllen ock nech verjätten, datt dä "Cäcilljen-Chor" enn dänn Johren vamm Örjelsdreiher Becker unn sinnem Ballech-Tre'er Sällbach alt verzech Johr obbem Puckel hadde. Unn die sallen domols alt jesungen häwwen, wie de Leibjesällen.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Platt: Vamm jrisselijen Singen enn onsen Kerken


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.