| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Plattkaller
Wie dä Schäff enn Kur jewässt wohr

Hückeswagen. hückeswagen "Nä", hadde dä Fredderech Welke, dä Schäff vann dä Berjeschen Volkszeitong, förr sinne Frau jesacht, "lott kummen, watt well: Eck mott enns uttspannen!" "Weeße watt", hadde sinn datt Matta jemennt "vie fahren ennet Bad Jandersheim. Do wönnt minne Tante Anna, dann höddve ock bellech Ungerkommens." Von Franz Mostert

Nu wohr dä "Schäff" nech märr bloß Schäff-Redaktör, hä wohr ock Korrekter unn moch oppassen, datt seck kinne Fähler ennschlecken. "Datt kann förr die drei Wäcken enns dä Immiehl maaken. Datt ess ock enn Ke'el, wo Verstank drenn jehört. Unn ett ess ock ,Saure-Jurken-Titt', unn bess opp datt Falschjäld, watt se hengen ahn Kobeshowwen jedruckt häwwen, ess enn Heukes-howwen soweso nex am Jang."

Nu wohren enn dä Druckerei am Matt unger dänn Sättern enn pa flienije Fazzüüner. Wie dä "Schäff" unn sinn Matta seck nu enn Jandersheim waam Water öwwer dänn Ballech risseln leiten, jenget bi dä Volkszeitong drunger unn dröwwer. Dä Vize-Schäff Immiehl hadde öwwer "Das Bandenunwesen auf dem Balkan" jeschrewwen. Watt stung dachs dropp opp dä ierschden Sitt? "Das Badeunwesen auf dem Balkon".

Dä Welke hadde seck de Zeitongen no Jandersheim noschecken lotten. Wie hä datt laus, wuurte hä baal rammdösech. Hä reip dänn Immiehl ahn. Dä sache: "Datt kann doch enns passieren."

De Wäcke dropp wohren die Bejreppe vann twee Annongsßen verwesselt wuuren. Dä Schnabel hadde oppjejäwwen: "Rein wollene Kammgarnstoffe zu günstigen Sonderkonditionen" unn dä Bu'er Schwäbbekus: "Flottnührende Läufer-Schweine abzugeben". Dä Setter Paul, dä kündijen wullte, hadde jesatt: "Reinwollene Läuferschweine" unn "Flottnührende Kammgarnstoffe". Unn dä Immiehl, dä kott vörr dämm Ahndrucken so schräcklech nödech nomm Hüss'chen jemocht hadde, hadde nex jemärkt.

Janz Heukeshowwen hadde watt te Lachen. Öwwer de Falschmünzerei vann Kobeshowwen kallte kinn Minsch mä. Dä Welke hadde enn Jandersheim sinne waamen Duschen affdreihen lotten, sinne Polinten ennjepackt unn sall Hals öwwer Kopp Rechtong Heukeshowwen mett dänn Wöördern oppjebrocken si'en: "Dämm Aapenrämmel vann Immiehl krie eck annen Asch, datt dä nech mä sitten kann."

Datt Matta hadde seck enn Dommen ahnjohen lotten unn wohr noch vei'erti'en Daach memm Hengerschen vamm Moorbad utt ennet waame Bäcken jesprungen. Vörr de Tante Anna hadde ätt jesacht: "Datt Schlemmsde opp de Wält send so K'erls, die meinen, ohne sie jenget nech" - unn hadde alt datt dredde Jlass Heilwater jedrunken, watt so schräcklech no fuule Eier stunk.

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Plattkaller: Wie dä Schäff enn Kur jewässt wohr


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.