| 00.00 Uhr

Op Oedingsch
Miranda, de Seeldänzerin

Krefeld. Jetta hatt enne janz roode Kopp: "Dat mottse dech wegdohnn! Ech kann so jet net bejriepe! Dat wor die Höhe!" Se schnappde noe Loff: "Nau ben ech all achzich. Mar so jet! Näe! Ech wor bee Bäetes sinne Sibbenzichste. Dä hadde fuffzich Lütt enjelaade. On dann dat!"

Ech frogde: "Wat wor dann Jetta, de Sibbenzichste fiere es doch normal!"- "Wat, dat nenns de normal? Medde en de Naiht kooem doe en Frommisch. Dat sprong op de Dösch, jenau för Bäetes sinne Platz. On nau feng die aan, sech uuttetrecke. Janz langsam. ,Oh, enne Striptease' reepe son paar Bläuels. Die doll Tuut trock emmer mehr uut. Se wackelde met de Wippkes on et letzd zeichde se os all sojar de blanke Kont. Ech ben direktmang noe Huus jejange. Die solle sech doch jett schaame."

Jetta koss sech janet beruhije: "Näe, näe, so jet hät et bee os net jewäewe. Do hadde mer son näck Frommisch net nöddich. Do meeke de Jäss selws Spöekskes. Bee minne Fiffzichste reep Sonnes Pitter: ,Lütt opjepassd, öm twelf Uhr kömmt en Attrakzion'.

On Punkt twelw jeng de Duer op on erren trippelde en Jestallt met en knallrood Höttche op de Kopp on sons bloos noch en Röckske van alde Jardiene aan. En de Häng heel se en Bohnestang. Met de Stemm van Sonnes Pitter reep de Jestallt: ,Hoch verehrtes Publikum, ich bin Miranda, die berühmteste Seiltänzerin.' Nau trock hä en witte Kooed ruut on leggde die von lenks noe raits op de Booem, nohm sin Bohnestang on leep van reihts noe lenks op de Teene öwer die Kooed. Dann wier teröck op een Been, et dridde Kehr versöckde hä sojar enne Spajat. De Jäss helde sech dä Buck vör lache. Dann rollde ,Pitter' sin Seel wier op, meek noch en Knickske on stalpde ruut. Dat wor jett, ne?", sait Jetta boowedrop on keek mech met ehr kleene Ögskes wies aan. KÖEB UUT OEDING

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Op Oedingsch: Miranda, de Seeldänzerin


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.