Helmut Kohl - Ex-Bundeskanzler und CDU-Parteivorsitzender
Helmut Kohl - Ex-Bundeskanzler und CDU-Parteivorsitzender FOTO: dpa
Helmut Kohl
Thema

Helmut Kohl