| 00.00 Uhr

Heukeshowwer Plattkaller
Bimm Frikkadällen-Tällen ratsch verdo'en

Hückeswagen. Hückeswagen Dämm Anna sinne Mamma haddet nech so mett Wu'erscht unn Fleesch. Ätt madde märr bloß ehne Uttnahme. Förr enn waame Frikadäll, do kummet medden enn de Nacht wäcken. "Do ess jo soweso kinn Fleesch drenn!" meintet. Do esset äwwer scheev jeweckelt. Eck känn enn Heukeshowwen enn Wi'etschaft, wo secher unn wahrhaftech dämm Anna sinner Mamma ehre Behauptong meestendeels nech so janz stemmt. Von Franz Mostert

Bloß ehnmol, datt wohr, wie dä verfrättene Häbbätt förr die Wi'etsfrau jesacht hadde: "Do ess jo ja kinn Fleesch drenn!" Do hadde ätt beschett: "So wahr, wie eck hie sto, eck häwwet doch sälwer drenn jedohen!" Do meinde dä Häbbätt: "Unn wecker häddet wi'er drutt jedohen?"

Nu jöddet jo die Denger knockenhatt unn week. Dä Mätzjer enn de Weierbeck, eck well sinnen Namen nech verro'en, bloß sovöll hä feng mett "Höh" ahn unn hoorde mett "feld" opp, dä madde die hadden. Mett dänn Frönken, do kunnte me Rutten mett ennschmitten. Emm "Justhoff" hadden se enns dänn Verseuk jematt, off die ock opptittschen dä'en. Datt klappde. Dä Tännisclub ahn de Schnabelsmöll wohr alt dull dropp jewässt. Owwen ahn de Peripherie vann Heukeshowwen, do ess ehnt vann dänn lätzden Uttflochs-Lokalen, die ve noch häwwen. Nech "Ätt", nä "Hä" ess förr de "Bärjeschen Bulätten" tauständech. Sinn Motto ess: "Taujejäwwen, Fleesch mott drenn, äwwer nech öwwerdrewwen. Dänn rechtejen Jeschmack brengen jerösselde Brötcher vann vüürjestern drahn unn nech te verjätten Ölk, unn dä nech tee knapp!"

Nu hadde hä ett arrech emm Rüjjen unn moche seck däll dau'en. Uttjeräckent dennsdachs, dämm Frikadällens-Bro'ens- Dach. "Ätt moche drahn. Hä reip "ämm" vamm Schässelong utt tau, watt ätt all maaken moch. "Dänk drahn" reip hä, "ett mötten jenau nerrenzech Stöck weehren!" "Ätt" hadde seck annet Brötscheln jejäwwen. Wie dann nu die Härrlechkeit opp dänn jrooten Tällern oppjestapelt jewässt wohr, do hadde "Ätt" seck ahnet Tällen jejäwwen. "Oh Jott" haddet "Ämm" taujeraupen: "Eck hävv märr bloß sässenachtzech Stöck ruttjekrärren!" Do wohr hä vamm Schässelong oppjesprongen unn hadde jeschankt: "Do stemmt doch watt nech!" Unn dann hadde hä enn datt Keulschaap jekecken unn hadde jedunnerkeilt: "Do steht jo datt janze Fleesch noch drenn!" Nu we'ent jo, datt minne Vertällcher unger dä Öwwerschreft vamm ahlen Joethe "Utt Dechtong unn Wohrheit" stohen. Rechtech ess, datt "Ätt" doch Fleesch dobie jedohen hadde unn ock, datt dä Tännisclub vann de Schnabelsmöll kinne Fleeschbällcher öwwert Nätz schmättert. Emm Kockbauk vann dänn "Landfrauen" stehdet Schwatt opp Witt: "Heukeshowwer Frikadällcher, dreivi'els Jehacktet, ehn Vi'el Ölk unn twee Vi'els hatt jerewwen Brot" Wämme nu jodd räcknen kann, dann stemmt do watt nech. Dä "Volksmund" hätt rächt, wänne vann "Tibet-Knödeln" kallt. Wörömm? "Emm Inneren unerforscht!"

Quelle: RP
 
Diskussion
Ihre Meinung zum Thema ist gefragt

Schreiben Sie jetzt Ihre Meinung zu:

Heukeshowwer Plattkaller: Bimm Frikkadällen-Tällen ratsch verdo'en


Beachten Sie dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.